ALGEMENE VOORWAARDEN
Laatst bijgewerkt op 7 december 2018

– ALGEMENE VOORWAARDEN –
1. IGUAZU
In deze algemene voorwaarden en op de website www.iguazu.world (de Website) wordt onder IGUAZU verstaan Iguazu B.V., een vennootschap naar Nederlands recht.
Iguazu B.V.
Munterslaan 4
2014 KW Haarlem
Nederland

Contactgegevens klantenservice:
Telefoonnummer: +31 23 5100900
E-mail: suport@iguazu.world

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73243477

Wilt u contact met ons opnemen?
De Europese Commissie heeft een platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR) ingesteld die toegankelijk is via https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

2. TOEPASSELIJKHEID
1. Deze voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, aankopen en leveringen van IGUAZU-producten via de website.
2. Deze voorwaarden zijn voor iedereen in te zien via de homepage https://Iguazu.com.
3. In geval van verschillen tussen de taalversies prevaleert de Engelse versie.
4. Op verzoek stuurt IGUAZU een exemplaar van deze voorwaarden aan de koper.
5. Door IGUAZU-producten te bestellen via de website stemt de koper in met deze voorwaarden.
6. IGUAZU heeft het recht om deze voorwaarden van tijd tot tijd te veranderen.

3. AANBOD
1. Als een aanbieding slechts een beperkte periode geldig is of indien daarvoor voorwaarden gelden, wordt dit duidelijk vermeld bij de aanbieding.
2. Ons aanbod bevat een complete, nauwkeurige beschrijving van de aangeboden producten.
3. IGUAZU is niet gebonden in geval van overduidelijke fouten en vergissingen in onze aanbiedingen.
4. Elke aanbieding bevat voor de koper duidelijke informatie over de rechten en plichten in verband met aanvaarding van de aanbieding.

4. OVEREENKOMST
1. Op grond van artikel 3 en lid 3 van dit artikel komt er tussen de koper en IGUAZU een overeenkomst tot stand op het moment dat de koper een aanbieding van IGUAZU aanvaardt en indien is voldaan aan alle voorwaarden voor deze aanbieding.
2. IGUAZU bevestigt de ontvangst van een elektronisch ontvangen aanvaarding van aanbiedingen onmiddellijk aan het door de koper opgegeven e-mailadres. De koper is verantwoordelijk voor het opgeven van het juiste e-mailadres tijdens het bestelproces. De koper kan de overeenkomst ontbinden als de aanvaarding door IGUAZU nog niet bevestigd is op het door de koper opgegeven e-mailadres.
3. IGUAZU mag – binnen de wettelijke regelingen – informatie inwinnen over het vermogen van de koper om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, evenals over feiten en factoren die van belang zijn voor het op verantwoorde wijze aangaan van de overeenkomst. Wanneer dit onderzoek voor IGUAZU gegronde redenen aan het licht brengt om de overeenkomst te weigeren, heeft zij het recht om met opgave van redenen een bestelling of toepassing te weigeren of om daaraan speciale voorwaarden te verbinden.
4. IGUAZU stuurt aan de koper uiterlijk bij levering van een product de volgende informatie schriftelijk of op een zodanige wijze dat de koper deze kan opslaan op een toegankelijk duurzaam medium:
4.1. het vestigingsadres van IGUAZU waar de koper een klacht kan indienen;
4.2. de voorwaarden waaronder de koper gebruik kan maken van de bedenktermijn en de wijze waarop dit moet gebeuren;
4.3. informatie over garanties en bestaande aftersalesservice;
4.4. de prijs voor het product, inclusief alle belastingen;
4.5. de wijze van bezorging; en
4.6. het standaardformulier voor het recht op terugtrekking.

5. BTW
Overeenkomstig de geldende wetgeving zijn alle op de website vermelde prijzen inclusief BTW. Bij verzending van een bestelling naar een afleveradres buiten de EU wordt de BTW bij het afrekenen in mindering gebracht. Let op: in geval van verzending van een bestelling naar een adres buiten de EU kan de koper invoerheffingen en belastingen verschuldigd zijn die geïnd worden bij de bezorging van de zending op het opgegeven afleveradres. De koper is verantwoordelijk voor betaling van deze invoerheffingen en belastingen. Wij wijzen erop dat IGUAZU geen macht heeft over deze kosten en aangezien deze per land verschillen, kan IGUAZU de hoogte ervan niet voorspellen. IGUAZU raadt de koper aan om contact op te nemen met de plaatselijke douane voor nadere informatie.

6. BETALING
1. IGUAZU biedt de volgende veilige betaalwijzen: iDeal, Credit Card, PayPal

2. De koper is gebonden aan de voorwaarden van het door hem/haar gekozen betaalplatform voor de betaling. IGUAZU heeft geen macht over deze voorwaarden en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud daarvan.

7. BEZORGING
1. IGUAZU biedt gratis verzending van al onze producten aan kopers naar de landen die geselecteerd kunnen worden bij het invullen van het afleveradres.
2. Alle op de website vermelde leveringstermijnen (levertijd, bezorgtijden op werkdagen, verzenddatum, enz.) moeten worden gezien als geschatte leveringstermijnen en kunnen niet gezien worden als definitief of gegarandeerd.
3. De koper is verantwoordelijk voor de juiste opgave van het afleveradres; wanneer er iets verkeerd gaat met de verzending van een bestelling als gevolg van een door de koper gemaakte fout in het afleveradres, is IGUAZU niet verantwoordelijk voor (gedeeltelijk) verlies van de zending. Wanneer IGUAZU aanvullende informatie nodig heeft over een afleveradres, kan zij de koper benaderen om deze aanvullende informatie te geven. Indien er aanvullende informatie nodig is over het afleveradres kan dit tot vertraging van de bezorging leiden.
4. IGUAZU zal zich redelijkerwijs inspannen om de bestelling binnen de verwachte levertermijn af te leveren op het afleveradres. IGUAZU is niet aansprakelijk voor vertraging in de aflevering van een bestelling.
5. Als er vertraging optreedt in de bezorging of indien deze niet of slechts gedeeltelijk uitvoerbaar is, wordt de koper hiervan zo snel als redelijkerwijs mogelijk is op de hoogte gebracht na het plaatsen van de bestelling. In dat geval heeft de koper het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
6. Het risico van beschadiging en/of verlies van producten rust tot het moment van aflevering op het afleveradres op IGUAZU, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is.
7. Wanneer de koper een product ontvangt dat hij/zij niet besteld heeft, moet hij/zij IGUAZU hiervan zo spoedig mogelijk (binnen 24 uur na ontvangst van de bestelling) per e-mail naar support@iguazu.world op de hoogte brengen. De koper zorgt voor het terugsturen van een dergelijk product nadat hij/zij van IGUAZU instructies heeft gekregen voor de retourzending. IGUAZU neemt de kosten voor deze zending voor haar rekening en zorgt daarna voor verzending van het juiste product aan koper, mits de koper volledig heeft voldaan aan de instructies van IGUAZU voor de retourzending.
8. Wanneer de koper een beschadigd of onvolledig product ontvangt, dient hij/zij de klantenservice van IGUAZU hiervan zo spoedig mogelijk (binnen 24 uur na ontvangst van de bestelling) op de hoogte te brengen via email naar suport@iguazu.world. IGUAZU zal dan besluiten hoe de kwestie afgehandeld moet worden en als er geen andere oplossing kan worden gevonden zal IGUAZU de prijs van het product en de bezorgkosten terugstorten. De klant moet IGUAZU in dergelijke gevallen altijd op de hoogte stellen en de instructies van de klantenservice van IGUAZU afwachten. Indien een klant een product in een dergelijk geval op eigen kosten terugstuurt, zonder eerst contact op te nemen met de klantenservice en hun instructies af te wachten, kan hij/zij de gemaakte kosten niet terugvorderen bij IGUAZU (evenmin kan hij/zij IGUAZU verantwoordelijk stellen voor de retourzending zonder toestemming vooraf van IGUAZU).
9. Indien de bestelling die door IGUAZU is of wordt verzonden aan de koper, zoek raakt of zoek is geraakt, of indien de koper beweert dat hij/zij de bestelling niet heeft ontvangen (ook al blijkt dit niet uit de track- & tracegegevens / vervoerdersinformatie), start de vervoerder een klachtenprocedure op. Er zal pas overgegaan worden tot een eventuele terugboeking of nieuwe verzending als de uitkomst van de procedure bekend is. De koper moet volledige medewerking verlenen aan de klachtenprocedure van de vervoerder. Indien een zending zoek is geraakt ten gevolge van een fout van de vervoerder (en nadat de klachtenprocedure van de vervoerder is afgerond), zal IGUAZU het bedrag terugstorten aan de klant of proberen om het bestelde product opnieuw te verzenden.
10. Indien een zending 14 dagen na de verzenddatum nog steeds niet afgeleverd is op het afleveradres van de koper (of het afhaalpunt), is de koper verplicht om de klantenservice van IGUAZU daarvan binnen 14 dagen op de hoogte te stellen per e-mail naar support@iguazu.world (dus: uiterlijk 28 dagen na de verzenddatum).

8. BEDENKTERMIJN en ONTBINDING
1. Tenzij anders vermeld heeft de koper het recht om de overeenkomst te ontbinden en zijn/haar bestelling terug te sturen gedurende een bedenktermijn van 30 dagen na ontvangst van de bestelling zonder opgave van de reden voor zijn/haar ontbinding (let echter wel op de hierboven vermelde uitzonderingen: in geval van bezorging van een niet-besteld product of bezorging van een beschadigd of onvolledig product moet de koper de klantenservice van IGUAZU per e-mail op de hoogte stellen en nadere instructies afwachten).
2. Een koper die zich wil beroepen op zijn/haar herroepingsrecht moet dit binnen de bedenktermijn aan IGUAZU melden door middel van het bij de bestelling gevoegde standaard-terugtrekkingsformulier of op een andere duidelijke wijze.
3. Het retouradres voor terugzending tijdens de bedenktermijn is:
Iguazu B.V.
O.v.v. retour
Munterslaan 4
2014 KW Haarlem
Nederland
In geval van een defect of een beroep op garantie kan er een ander retouradres van toepassing zijn. Neem daarom in een dergelijk geval altijd eerst contact op met onze klantenservice en wacht verdere instructies af.
4. Indien de koper gebruik wil maken van zijn/haar recht op ontbinding van de overeenkomst, mag hij/zij het bestelde product enkel uitpakken en/of gebruiken voor zover dit nodig is om te bepalen of hij/zij het product wil houden. De koper mag het product alleen hanteren en inspecteren op dezelfde manier als in een fysieke winkel zou zijn toegestaan. Tijdens de bedenktermijn moet de koper het product voorzichtig hanteren en de originele, onbeschadigde verpakking bewaren (dat wil zeggen de verpakking van het product zelf, niet de kartonnen doos die alleen voor de verzending is gebruikt).
5. De koper moet het bestelde product uiterlijk 30 dagen na de melding van zijn/haar wens tot ontbinding van de overeenkomst terugsturen aan IGUAZU, inclusief alle (eventuele) toebehoor en, voor zover mogelijk, in de oorspronkelijke staat en verpakking, overeenkomstig de retourinstructies van IGUAZU (zoals beschreven op de pakbon).
6. De koper is verantwoordelijk voor de retourzending van zijn/haar bestelling en draagt alle risico’s in verband met de retourzending en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het recht op terugtrekking. IGUAZU raadt de koper dringend aan om een product verzekerd terug te sturen in een verzegelde verpakking. Indien een verzekerde retourzending vermist of beschadigd raakt of indien de ontvangst van een retourzending ontkend wordt (bijvoorbeeld wanneer de vervoerder geen geldige handtekening kan tonen), kan de koper de vervoerder aansprakelijk stellen. Als afzender van de retourzending kan de koper de klachtenprocedure starten voor elk probleem dat zich mogelijk voordoet met de retourzending. De koper dient het (officiële, digitale) ontvangstbewijs met track & trace-informatie van zijn/haar retourzending te bewaren.
7. De koper is verantwoordelijk voor de kosten van retourzendingen onder dit artikel.
8. Mits voldaan is aan alle eisen voor terugtrekking zal IGUAZU de koper zo snel als redelijkerwijs mogelijk en in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending crediteren (voor de kosten van terugzending vindt geen creditering plaats). Een tegoed dat verschuldigd is als gevolg van retournering van een product, wordt gecrediteerd op de rekening die de koper gebruikte voor betaling van de oorspronkelijke bestelling.
9. Wanneer de koper gebruik wil maken van zijn/haar recht op ontbinding van de overeenkomst of zijn/haar bestelling wil annuleren terwijl de bestelling van de koper het magazijn van IGUAZU al verlaten heeft (dit is op werkdagen meestal direct nadat de koper zijn/haar bestelling geplaatst heeft) – zelfs als de bestelling nog niet is aangekomen op het door de koper gekozen afleveradres – komen de kosten voor terugzending aan IGUAZU voor rekening van de koper.
10. Indien invoerbelastingen, heffingen of (administratieve) douanekosten verschuldigd zijn omdat de zending ingevoerd is in het door de koper gekozen land van bezorging (een proces dat meestal niet stopgezet kan worden vanaf het moment dat het pakket onderweg is naar het door de koper gekozen land van bezorging), komen deze kosten voor rekening van de koper. Bij creditering van de koper zal IGUAZU de invoerbelastingen, heffingen en/of (administratieve) douanekosten in mindering brengen voor zover deze aan IGUAZU (als afzender van het pakket) in rekening zijn gebracht.

9. GARANTIE EN REPARATIE
1. Bij aankoop van een IGUAZU-product is de IGUAZU-garantie automatisch van kracht. IGUAZU verstrekt vijf (5) jaar garantie op haar horloges. De garantie geeft de koper de waarborg dat het product voldoet aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur.
2. De garantie geldt niet in geval van:
– diefstal of verlies;
– opzettelijk toegebrachte schade;
– schade als gevolg van onjuist gebruik zoals krassen, stoten of vallen;
– normale slijtage of veroudering van de gebruikte materialen of
– schade als gevolg van onvoldoende zorg.
3. De garantie op een horloge geldt voor het uurwerk en niet voor andere onderdelen zoals het glas of de band. Zichtbare gebruikssporen op het glas of het bandje van een horloge worden beschouwd als normale gevolgen van gebruik. De invloed van transpiratie op het bandje verschilt per persoon, afhankelijk van de zuurgraad van de huid.
4. IGUAZU-horloges zijn tot 5 ATM waterdicht. Dat betekent dat het horloge gedragen kan worden tijdens douchen, baden en zwemmen, maar niet tijdens duiken.
5. De garantie op een IGUAZU-horloge vervalt als een derde partij reparatie- of andere werkzaamheden heeft verricht aan het product zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IGUAZU.
6. De verzendkosten voor retourzending na een garantie- of reparatieverzoek (voor gebreken die ontstaan nadat de koper het product gebruikt heeft) komen voor rekening van de koper.
7. Bij vragen over retourzending en garantie kan de koper altijd contact opnemen met de klantenservice van IGUAZU via email naar support@iguazu.world

10. PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACY
IGUAZU voldoet aan de privacyregels zoals vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Zo heeft de koper altijd het recht zijn/haar persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen door in te loggen op zijn/haar account op Iguazu.com.
IGUAZU bewaart de door de koper verstrekte gegevens in een bestand. De gegevens worden gebruikt om de bestelling van de koper te verwerken en worden bewaard zolang als noodzakelijk is om eventuele problemen met de verwerking van de bestelling af te handelen. IGUAZU garandeert dat er zorgvuldig omgegaan wordt met alle persoonlijke gegevens. De persoonsgegevens van de koper worden niet gedeeld met derde partijen, behalve voor verwerking van de bestelling of voor reparatiedoeleinden. IGUAZU mag de gegevens van de koper gebruiken om producten aan te prijzen bij koper.

11. TOEPASSELIJK RECHT
Op deze voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Klanten kunnen zich echter ook beroepen op dwingende wetgeving die geldt in hun eigen land van vestiging. Geschillen tussen IGUAZU en de koper worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Amsterdam.

De Europese Commissie heeft een platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR) ingesteld die toegankelijk is via https://ec.europa.eu/consumers/odr/.